Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

turkish  english

Duyurular

Sayın üyemiz;

Süs Bitkileri Üreticileri Alt 13. Olağan Genel Kurul Toplantı ve seçimleri aşağıdaki Gündemle, 10-11 Temmuz 2021 Cumartesi ve Pazar günü Anadolu Hotel Downtown/Ankara adresinde yapılacak olup, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı ve seçimler 31 Temmuz-1 Ağustos 2021 Cumartesi ve Pazar günü aynı yer ve saatte, çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

 

Süs Bitkileri Üretici Alt Birliği (SÜSBİR) 13 üncü Olağan Genel Kurul

Toplantı ve Seçim Gündemi

 

1.Gün Cumartesi

Saat: 09.00-17.00

Kayıt:09.00-10.00

 1. Başkanlık Divanının Oluşumu
 2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
 3. Açılış Konuşmaları
 4. Gündemin Görüşülmesi
 5. Meslekte 25 yılını dolduran üyelerimize plaket verilmesi,
 6. Dönem faaliyet raporu ve mali raporun okunması, görüşülmesi ve ibrası
 7. Denetim raporunun okunması, görüşülmesi ve ibrası
 8. Faaliyetine son veren ve Süs Bitkisi Üreticisi Belgesini iptal ettirmiş olan veya üyelik yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyelerin üyelik durumunun karara bağlanması
 9. Giriş aidatı ve yıllık aidat miktarlarının belirlenmesi
 10. Tüzük Değişikliğinin görüşülmesi
 11. 2021 ve 2022 yılı bütçesinin görüşülmesi ve onaylanması ve uygulanması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
 12. Alt Birlik Organları ve Birlik temsilci aday listelerinin oluşturulması
 13. Dilek ve temenniler

2.Gün Pazar

Saat: 09.00-17.00

Alt Birlik Organları

Yönetim Kurulu 7 asil 7 yedek üye

Denetleme Kurulu 3 asil 3 yedek üye

Disiplin Kurulu 3 asil 3 yedek üyenin seçimi

Türkiye Tohumcular Birliği

Hakem Kuruluna 2 asil 2 yedek üye

Genel Kurul Temsilcisi 10 asil 10 yedek üyenin seçilmesi

 

Adres: Anadolu Hotel DownTown

Beşevler M. Yaşam Cd. 1.Sk. D.7/B SÖĞÜTÖZÜ/ANKARA

 

Not: Genel Kurulda oy kullanacak üyelerimizin TC Kimlik Numaralarını gösterir bir belge ile oy kullanmaya gelmeleri gerekmektedir.(Nufus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.)

 

ÖNEMLİ: SÜSBİR Tüzüğü 19 madde 4 fıkrasına göre “Alt Birlik üyelerinin haklarının kullanılabilmesi için tüzel kişilerin; sahibi, ortağı, Yönetim Kurulu üyesi, genel müdürü, murahhas azası seviyesinde üst düzey yöneticisi veya Yönetim Kurulunca görevlendirilen temsile yetkili kişi olması ve bu kişilerin, tüzel kişiliği temsile, ahzu-kabza yetkili olması ve bu hâlinin seçimden en az altı ay öncesini kapsaması şarttır.

Sayın Üyemiz, 


2019-2020 Eğitim-öğretim yılının başından beri, SÜSBİR olarak Sektörümüze önemli katkılar vermiş, SÜSBİR’in kuruluşundan bu yana faaliyetlerinde desteklerini sunmuş meslek büyüğümüz Riccardo Disperati’nin adını yaşatmak ve sektörümüze emek verecek başarılı ve maddi imkânları yetersiz öğrencilere burs vermekteyiz.

  
Üniversitelerin Peyzaj Mimarlığı ve Bahçe bitkileri bölümlerinde okuyan not ortalaması 3 ve üzeri olan, maddi imkânları yetersiz 5 öğrencimiz, liselerin peyzaj ve süs bitkileri bölümlerinde eğitim gören ve not ortalamaları 70 ve üzeri olan maddi imkânları yetersiz 6 öğrencimiz bu burstan yararlanmaktadır.

Sektörümüze emek verecek, sektörün nitelikli eleman ihtiyacına cevap verecek, başarılı öğrencileri desteklemek adına başlattığımız burs ödemelerini, burs alan öğrencilerimizin mezuniyetine kadar devam ettirmek niyetindeyiz.

Siz değerli üyelerimizin gönüllülük esasıyla yapacağınız katkılar sayesinde öğrencilerimizin eğitim hayatına el birliği ile destek vermiş olacağız. Katkı sağlamak isteyen üyelerimiz için burs hesabımızın bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Saygılarımızla.

SÜSBİR RICCARDO DISPERATI EĞİTİM BURSU HESABI
Ziraat Bankası - Mithatpaşa/Ankara Şubesi
HESAP NO: 1262-84169882-5002
IBAN:TR 1100 0100 1262 8416 9882 5002 

Sayın Üyemiz;

Birliğimizin PTT Kargo ile anlaşması yenilenmiştir. Ekte belirlenen fiyatlardan üyelerimiz de faydalanacaktır.

Üyelerimizin bu hizmetten yararlanabilmesi için SÜSBİR Üyelik Belgesi ile kendilerine en yakın PTT Şubesine başvuru yaparak müşteri numarası almaları gerekmektedir.

Başvuru esnasında yaşanabilecek aksaklıklar için PTT Ankara Bölge Müdürlüğü Pazarlama Şubesi Ramazan YILMAZ ile iletişime geçebilirsiniz.
Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımla.

Ramazan YILMAZ

İletişim
0312 307 50 81/84 

 

kargofiyat

Sayın Üyemiz,

2 Nisan 2020 tarih ve 31087 Sayılı Resmi Gazete’ de “COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi’’ hakkında Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayınlanmıştır.

Bu Genelge ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen ihalelere istinaden imzalanan sözleşmelerde, COVID-19 Salgını nedeniyle sözleşme konusu işin yerine getirilememesi ve yüklenicinin bu durumu belgelendirerek sözleşme tarafı olan idareye bildirmesiyle söz konusu sözleşme feshedilebilecek veya süre uzatımı verilebilecektir.

Genelgeye linkten ulaşabilirsiniz.

Saygılarımla.


                                                                                                     Hatice Ünal
                                                                                                    Genel Sekreter

Sayın Üyemiz,

2 Nisan 2020 tarih ve 31087 Sayılı Resmi Gazete’ de “Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme Ve Denetleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’’ yayınlanmıştır.
Değişikliklerin ilgili kısımları aşağıda verilmiştir.

MADDE 1- Yönetmelik’in 4’üncü Maddesinin 1. fıkrasına ( ‘Tanımlar’ kısmına) aşağıdaki bent eklenmiştir.
ö) Teknik personel: Tohum, fidan, fide, süs bitkisi üretici belgesi, doku kültürü ile tohumluk üretici belgesi ve tohumluk bayi belgesi için yapılan başvurularda diploması beyan edilen ziraat mühendisi, orman mühendisi, peyzaj mimarı, ziraat teknisyeni, teknisyen, tekniker, biyolog veya bitki biyoteknolojisi konusunda eğitim almış dört yıllık fakülte mezunu personeli,

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine “ziraat mühendisi,” ibaresinden sonra gelmek üzere “orman mühendisi,” ibaresi eklenmiştir.

Bu değişiklik ile süs bitkisi üretimi yapan firmaların yetkilileri Ziraat Mühendisi, Orman Mühendisi veya Peyzaj Mimarı olabilecektir.


MADDE 26 –

(2) Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen yetki belgeleri, veriliş tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu belgesi, Genel Müdürlükçe veriliş tarihinden itibaren üretici belgesi son geçerlilik tarihine kadar geçerlidir. Süresi bitiminde belgelerini yenilemeyen gerçek veya tüzel kişilerin belgeleri iptal edilir.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında verilen yetki belgeleri üzerindeki “Adı, Soyadı-Unvanı” hanesinin değişmesi durumunda, yeniden tespit yapılarak ve mevcut belge iptal edilerek tekrar belge düzenlenir. Ancak eski gerçek veya tüzel kişiliğin devamı olup T.C. kimlik/vergi kimlik numarası değişmeyerek unvan değişikliği yapan gerçek veya tüzel kişilerin yetki belgeleri üzerindeki “Adı, Soyadı-Unvanı” hanesinin değişmesi durumunda, tespit yapılarak mevcut belge iptal edilmeden yalnızca değişikliği istenen kısım üzerinde düzeltme yapılır.

(4) Bu Yönetmelik kapsamında verilen yetki belgeleri üzerindeki “Yetkilendirilen Bitki Grubu” ve/veya aynı il sınırı içinde “Adres” hanesinin değişmesi durumunda, tespit yapılarak mevcut belge iptal edilmeden yalnızca değişikliği istenen kısım üzerinde düzeltme yapılır.

(5) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşunun “Adı, Soyadı-Unvanı” ve/veya “Yetkilendirilen Bitki Grubu” hanesinin değişmesi durumunda kuruluş sahiplerine; resmi olarak kayıtlı olduğu ilin il müdürlüğünden aldığı üretici belgeleri ve ilgili alt birliğe ait güncel üyelik belgeleriyle birlikte Genel Müdürlüğe müracaat etmeleri halinde yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu belgesi verilir.

Yönetmelikte yapılan diğer değişikliklere linkten ulaşabilirsiniz.

Saygılarımla.


                                                                                                                                                                             Hatice Ünal

                                                                                                                                                                         Genel Sekreter