Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

turkish  english

Sayın Üyemiz;

Tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, kırsal alanda üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi için bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla, 18/04/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununa ve 22/2/2016 tarihli ve 2016/8541 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Karara” dayanılarak hazırlanan Tebliğ (Tebliğ No: 2016/13) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Program aşağıdaki beş adet yatırım konusunu kapsamaktadır.

a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,

b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,

c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,

ç) Lineer sistem, Center Pivot sistem veya Tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması,

d) Güneş enerjili sulama sistemi kurulması.

Yatırım konuları kapsamında Program tüm illerde uygulanacak olup, Tebliğ kapsamında kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç %50’sine hibe yoluyla destek verilecektir.

Hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarı üst limit niteliğindedir ve hibeye esas mal alım tutarı gerçek kişiler için 100.000.-TL, tüzel kişiler için 200.000.-TL’yi geçemez.

22/2/2016 tarihli ve 2016/8541 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında, Programın başlangıç yılı olması nedeniyle, 2016 yılına ilişkin başvurular bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış ve yürürlüğe girmiştir.

İlgilenen üyelerimiz ayrıntılı bilgiye yazımız ekinde vermiş olduğumuz söz konusu Tebliğ’den ve Uygulama Rehberinden ulaşabilirler.

        

Eki:

-2016/13 No’lu Tebliğ

-Uygulama Rehberi