Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

turkish  english

Sayın Üyemiz; 

Kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak için kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere, gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımlar için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususları kapsayan ve 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu, 22/2/2016 tarihli ve 2016/8541 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Karar”a dayanılarak hazırlanan Tebliğ(2016/37) 21 Ekim 2016 tarih ve 29864 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Yatırım konuları ve iller 

Tebliğe göre;

-Yeni yatırımlar,

-Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar,

-Kapasite artırımı, modernizasyon ve/veya teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar

kapsamında, sektörümüzü ilgilendiren aşağıdaki yatırım konuları desteklenecektir.

Yatırım Konusu Hibeye Esas Proje Tutarı(TL) Destek Verilecek İller
Yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı (Jeotermal, biogaz, güneş ve rüzgar enerjisi),

 

2.000.000

 

81 İl

Bu Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış tesisler ile bu tebliğ kapsamında yapılacak tesislerde, ayrıca üç dekardan küçük olmaması şartıyla örtü altı kayıt sistemine kayıtlı mevcut modern seralarda kullanılmak üzere; yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı, 2.000.000    39 İl*
Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri (Bitkisel üretime yönelik yüksek plastik tünel, faal durumda olup yenilenebilir enerji kullanacak seraların modernizasyonu için ısıtma sistemi, ısı perdesi, polikarbon sera örtüsü).

 

 

 

 

500.000

 

 

 

 

81 İl

*39 İl IPARD II Uygulamalarının Dışında Kalan İllerdir.

 Bu iller; Adana, Adıyaman, Antalya, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Muğla, Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce.

-Sera tesisleri için  tamamlama ve kapasite artırımı-teknoloji yenileme  hibe başvurusu yapılamaz. Ancak, mevcut seralar için sadece yenilenebilir enerji kullanımına yönelik başvuru yapılabilir ve bu başvurular kapasite artırımı-teknoloji yenileme konusu olarak değerlendirilir.

-Yenilenebilir enerji içermeyen sera yapımına yönelik yatırım proje başvuruları kabul edilmez. Ancak, mevcut seralar için sadece yenilenebilir enerji kullanımına yönelik başvuru yapılabilir ve bu başvurular kapasite artırımı -teknoloji yenileme konusu olarak değerlendirilir.

 

Yatırımın süresi, limiti, destek oranı

Yatırım projelerinin tamamlanma son tarihi 01/12/2017dir.

Hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer %50’si oranındaki tutarı başvuru sahipleri temin etmekle yükümlüdür. Proje bütçesi KDV (Katma Değer Vergisi) hariç hazırlanır. Hibeye esas proje tutarı alt limiti en az 30.000 Türk Lirası olup, bu limitin altındaki başvurular kabul edilmeyecektir. Yatırım konularına göre üst limitler Tebliğ’de açıklanmıştır. 

Proje toplam tutarının; bu maddede belirlenen hibeye esas proje tutarını aşması durumunda, artan kısma ait işlerin proje sahiplerince ayni katkı olarak finanse edilmesi ve yatırım süresi içerisinde tamamlanması gerekir. Bu durumun hibe başvurusu ile beraber taahhüt edilmesi şarttır.

Başvuru süresi 

            -Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının girişi bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren kırk beş gün içerisinde elektronik ağ üzerinden yapılır.

           

            -Son başvuru tarihi bitiminde elektronik ağ başvurular için veri girişine kapatılır.           

            -Yapılan başvurular son haliyle işleme alınır.            

            -Başvurunun elektronik ağdan yapılması için son tarih 4/12/2016’ dir.

 

Başvuru yeri

-Program ile ilgilenen gerçek ve tüzel kişiler başvurularını “www.tarim.gov.tr internet adresinden yaparlar.

 

Başvuru şekli

  -Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının girişi elektronik ağ üzerinden yapılır. Başvurunun gerçekleşmesi için başvuru dosyasının elektronik ağ üzerinden girişinin yapılması şarttır.

 

-Bu Tebliğde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanacak, programa ait uygulama rehberi, başvuru formları ve bilgilendirici dokümanlar ile satın alma kitabı “www.tarim.gov.tr” internet sayfasından temin edilebilir.

-Kesinleşen değerlendirme sonuçları Genel Müdürlükçe il müdürlüklerine yazılı olarak bildirilir. Ayrıca hibe desteğine hak kazanan başvuru sahiplerine ait proje numaraları “www.tarim.gov.tr” internet sitesinde yayımlanarak ilan edilir. İl müdürlükleri kendilerine iletilen sonuçları, başvuru sahiplerine on gün içerisinde tebliğ eder.

Söz konusu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, yazımız ekinde verilmiştir.

 

 

Eki:

-Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Tebliğ(2016/37) 

-Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Tebliğ(2016/37) eki