Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

turkish  english

94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararına istinaden hazırlanan ekli “Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararı(2016/16)” nın kabulüne karar verilmiş olunup, 28 Aralık 2016 tarih ve 29932 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

Karara göre;

 • Destekleme ve Fiyat İstikrarı Fonu ödenekleri çerçevesinde karşılanmak üzere; aşağıdaki tabloda verilen ürünlerin ihracatında, yine tabloda belirtilen ihracat iade miktarları, azami ödeme oranları ve miktar barajları dikkate alınarak, ihracat iadesi yardımı sağlanacaktır.
Madde Adı Armonize G.T.İ.P. İhracat İade Miktarı Miktar Barajı Azami Ödeme Miktarı
Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten çiçekler ve tomurcuklar

0603.11

0603.12

0603.13

0603.14

0603.15

0603.19

400TL/Ton %45 %9
 • İhracatçı firmalar adına doğan hak edişler, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası nezdinde ihracatçı adına açılacak hesaptan, anılan Banka kanalıyla mahsup yoluyla karşılanır.
 • İmalatçı firmalar, kendi dış ticaret şirketleri ya da şirketlerinin de yer aldığı aynı kuruluş bünyesindeki bir dış ticaret firması kanalıyla ihracatı gerçekleştirmeleri ve dış ticaret firmalarının hak edişlerinin imalatçı firmalarına devretmeleri durumunda teşvikten faydalanabilirler. İhracatçı firmalar hak edişlerini ürünü satın aldıkları imalatçı veya üretici firmalara devredebilirler.
 • İhracatçı firmalar; hak edişlerinin en fazla %85’lik kısmını, ihraç ettikleri ürünü satın aldıkları veya söz konusu ürünün ihraç edilebilmesi amacıyla gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında mal ve hizmet satın aldıkları firmalara bu Karar’ın 6’ıncı maddesinde belirtilen giderlerin mahsubunda kullanılmak üzere devredebilirler. Hak ediş devri yapılan firmalar da yine bu Karar’ın 6’ıncı maddesinde belirtilen giderlerin mahsubunda kullanılmak üzere, söz konusu hak edişleri üçüncü kişilere devredebilirler.
 • Söz konusu devir kapsamında enerji giderleri, ihracatçı birlikleri nispi aidatları ve ihracata yönelik ürün alım-satımına ilişkin borsa tescil giderleri de değerlendirmeye alınır.
 • Bu ürünlerin İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi Kapsamında temin edilerek ihraç edilmeleri halinde ise, ihracat iade miktarları ve azami ödeme oranları %50 oranında artırılacak olup, bu suretle hesaplanacak %50’lik artış tutarının %50’si üreticiye nakit ödenip, %50’si ise ihracatçı adına açılmış olan mahsup hesabına alacak kaydedilir.
 • İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi Kapsamında belirtilen artırımlı iadelerden faydalanabilmek için, sözleşme ile birlikte ilgili İhracatçı Birliğine, ürünün idrak tarihinden asgari üç ay önce müracaatta bulunulması zorunludur. Bu süre ürünün özelliğine ve ilk idrak tarihine göre 45 güne kadar düşürülebilir.
 • Bu Karar kapsamında; vergiler(Gümrük vergileri hariç.), vergi cezaları, SGK primleri, ihracata yönelik olarak kamu bankaları ile Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.’den kullanılan kredilerin faiz giderleri, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na ve ilgili tasfiye halindeki bankalara olan borçlar ve bunların gecikme zammı ve faizlerine ilişkin giderlerin tamamı mahsup edilir.
 • Bu Karar kapsamı mahsup işlemlerinde, hesapların kullanımı sırasında imalatçı/ihracatçı veya ihracatçılara nakit ödeme yapılmaz.
 • Bu Karar kapsamındaki mahsup işlemlerinden yararlanabilmek için, fiili ihracat tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde, ibrazı zorunlu belgelerle birlikte, doğrudan bağlı bulunulan ya da kanuni merkez veya şubelerin bulunduğu yerdeki İhracatçı Birliği’ne müracaat edilmesi gerekmektedir.
 • İmalatçı/İhracatçı veya ihracatçı adına açılacak mahsup hesabına esas olan fiili ihracat 01/01/2017 ile 31/12/2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek fiili ihracattır. Bu tarihler arasında gerçekleştirilecek fiili ihracat neticesinde imalatçı/ihracatçı veya ihracatçı adına açılacak hesaptan Kararın 6. maddesi kapsamında olan giderlerin mahsubuna 31/12/2017 tarihinden sonra da devam olunur.
 • 01/01/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren ilgili Karar, yazımız ekinde sunulmuştur.

 

                                                                                                                                

 

Eki;

-26/12/2016 tarih ve 2016/16 sayılı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurul Kararı

-kararın eki