Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

turkish  english

16.02.2016 tarihli ve 2016/8540 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Karara” istinaden hazırlanan ve kırsal alanda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere 30.000(otuz bin)TL’ye kadar hibe ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen Tebliğ 2017/10, 31.03.2017 tarih ve 30024 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğe göre;

Hibe programının uygulama alanı

Hibe programı 81 ildeki nüfusu yirmi binden az olan yerleşim birimleri ve 12.11.2012 tarihli ve 6360 sayılı “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun” yürürlüğe girmesinden önce tüzel kişiliği olan ve nüfusu yirmi binden az olan yerleşim birimlerinde uygulanacaktır.

Hibe desteği miktarı

Bu Tebliğ kapsamında başvurusu kabul edilip, hibe sözleşmesi imzalayarak, belirlenen şartları yerine getiren genç çiftçiye en fazla 30.000(otuz bin)TL’ye kadar hibe ödemesi yapılır.

Projeler KDV hariç hazırlanır ve hibe ödemesi buna göre yapılır.

Programın proje konuları

Hayvansal üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında;

1) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesis yapımı ve hayvan alımı,

2) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesis yapımı ve hayvan alımı,

3) Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği,

4) Kanatlı yetiştiriciliği ve tesis yapımı,

5) İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı,

Bitkisel üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında;

1) Kapama meyve bahçesi tesisi,

2) Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği,

3) Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği,

4) Kültür mantarı üretimi,

Yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik destekleme projeleri kapsamında;

1) Çok yıllık tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi,

2) Coğrafi işaretli, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim,

3) Coğrafi işareti olan gıdaların üretimi,

konularını  kapsar.

Başvuru yapacak genç çiftçilerde aranan şartlar

Bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış olmak, okur-yazar olmak, başvuru tarihi itibarıyla ücretli çalışan ve örgün eğitime devam ediyor olmamak, başvuru tarihi itibarıyla Katma Değer Vergisi (KDV), gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak ve aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak.

Diğer şartlar Tebliğde belirtilmiştir.

Başvuru yeri

Ön başvurular, https://gencciftci.tarim.gov.tr uzantılı yazılım üzerinden yapılır.

Kesin başvurular, genç çiftçilerin proje uygulayacağı kırsal alanda ikamet ettiği veya ikamet etmeyi taahhüt ettiği yerleşim biriminin bağlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine şahsen yapılır.

Başvuruların alınması

Başvurular, bu Tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren 5(beş) iş günü geçtikten sonra başlar.  Başvuru süresi 20(yirmi) iş günüdür.

Başvurular, il ve ilçe müdürlüklerinde kurulan genç çiftçi proje yürütme birimi tarafından tutanak karşılığı kabul edilir.

Genç çiftçi proje yürütme birimleri tarafından düzenlenen başvuru dosyalarına ait icmal  başvuru bitiş tarihinden itibaren 5(beş) iş günü içerisinde genç çiftçi proje değerlendirme komisyonuna tutanak ile teslim edilir.

Bu Tebliğ ile “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ-2016/16” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Tebliğ ve eki, ekte mevcuttur.

                                          

Eki;

-Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ-2017/10, 31.03.2017 tarihli ve 30024 sayılı Resmi Gazete.

-Eki