Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

turkish  english

“Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Karara” dayanılarak hazırlanan ve uygulama usul ve esaslarını belirleyen “Tebliğ(2017/22)” 13 Eylül 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.


Tebliğe göre;

Hibeye Esas Proje Toplam Tutarları ve Destekleme Oranları
-Yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 2.000.000 Türk Lirası,
-Yatırım niteliği kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme olan başvurularda 1.500.000 Türk Lirası,
-Yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda ise 1.750.000 Türk Lirası,
-Kırsal turizme yönelik niteliği yeni tesis olan yatırımlar için 1.500.000 Türk Lirası,
-Diğer yatırım konuları(çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler ile bilişim sistemleri ve eğitimi) için 500.000 Türk Lirası,
üst limitlerinde desteklenecektir.
Hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer %50’si oranındaki tutarı başvuru sahipleri temin etmekle yükümlüdür. Hibeye esas proje tutarı alt limiti en az 30.000 Türk Lirası’dır. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmeyecektir. Proje bütçesi KDV (Katma Değer Vergisi) hariç hazırlanır.

Sektörümüzün faydalanabileceği yatırım konuları ve uygulama illeri

Yatırım Konusu Hibeye Esas Proje Tutarı(TL) Destek Verilecek İller
Yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı (Jeotermal, biogaz, güneş ve rüzgar enerjisi),
2.000.000
81 İl
Bu Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış tesisler ile bu tebliğ kapsamında yapılacak tesislerde, ayrıca üç dekardan küçük olmaması şartıyla örtü altı kayıt sistemine kayıtlı mevcut modern seralarda kullanılmak üzere; yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı, 2.000.000 81 İl
Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları,
500.000
81 İl

Başvuru süresi
Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının girişi bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren doksan gün içerisinde elektronik ağ üzerinden yapılacaktır. Son başvuru tarihi bitiminde elektronik ağ başvurular için veri girişine kapatılacaktır. Son başvuru tarihi 12 Aralık 2017.

Başvuracaklara sağlanacak teknik destek
Başvuracak gerçek ve tüzel kişiler, program konusunda il proje yürütme biriminden ihtiyaç duydukları bilgiyi alabilirler. Ayrıca belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanacak, programa ait uygulama rehberi, başvuru formları ve bilgilendirici dokümanlar ile satın alma kitabı “www.tarim.gov.tr” internet sayfasından temin edilebilir.

Başvuru şekli ve yeri
Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının girişi elektronik ağ üzerinden yapılacaktır. Başvurunun gerçekleşmesi için başvuru dosyasının elektronik ağ üzerinden girişinin yapılması şarttır. Başvuru tarihinin bitiminden sonra başvuru dosyasında hiçbir belgede ve/veya dokümanda düzeltme yapılmayacak ve doküman tamamlatılmayacaktır.
Program ile ilgilenen gerçek ve tüzel kişiler başvurularını “www.tarim.gov.tr” internet adresinden yapacaklardır.

Programın uygulanmasına ilişkin yayınlar
Bu Tebliğ gereği, programın genel uygulama usul ve esaslarına açıklık getirmek, destek sağlamak amacıyla Genel Müdürlük tarafından çıkarılan uygulama rehberi, satın alma kitabı ve genelgeler “www.tarim.gov.tr” internet adresinde, bilgilendirme ve açıklamalar ise başvuru sayfasında yayımlanır. Bu yayımlar, bu Tebliğde belirtilen genel uygulama usul ve esaslarını belirleyecektir.

Yürürlük
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, Tebliğ ve eki yazımızla birlikte verilmiştir.


Eki:
-Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Tebliğ(2017/22) ve ekleri