Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

turkish  english

Daha önce duyurusunu yaptığımız “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ (Tebliğ No:2017/22)”de bazı değişiklikler yapan Tebliğ (Tebliğ No:2017/46), 11/11/2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Tebliğ ile yapılan değişikliklerde özellikle dikkat çeken hususlar şunlardır.

 

Yatırım konularıyla ilgili 8 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(9) Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri, yatırım konularından yenilenebilir enerji yatırımları ile kırsal ekonomik alt yapı yatırımlarından çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler,  bilişim sistemleri ve eğitimi hariç, son başvuru tarihinde faaliyet süresi üç yılını doldurmamış tesisler Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenileme niteliğinde başvuruda bulunamaz. Ayrıca daha önce Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde hibe desteğinden yararlanmış olan tesisler için nihai rapora bağlanma tarihi itibarı ile üç yılını doldurmamış olanlar Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenileme veya Tamamlama niteliğinde bu Tebliğ kapsamında hibe başvurusunda bulunamaz.”

Hibe başvurusunun reddedilme nedenleri ile ilgili 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Sera, çelik silo ve soğuk hava depolarında yenilenebilir enerji üretim tesisleri hariç, tamamlama, kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme için hibe başvurusu yapılması.”

ö) Daha önce yatırımın niteliği yeni yatırım tesisi veya kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırım olarak hibe desteğinden faydalanan yatırımcının tamamlama konusunda müracaat etmesi.

Söz konusu Tebliğ yazımız ekinde verilmiş olup, program ile ilgilenen gerçek ve tüzel kişiler için başvurular www.tarim.gov.tr internet adresinden devam etmektedir.

Başvurunun elektronik ağdan yapılması için son tarih 11/12/2017 dir.

 

Eki:

1-Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/22)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/46)