Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

turkish  english

Sayı: 2018/ 351                                                                                                                                                                                                                             Tarih: 12/04/2018 

Konu: Binde üç komisyon beyan ve ödemeleri Hk.Sayın Üyemiz;
5553 sayılı Tohumculuk Kanunun 24 üncü maddesi Alt Birlik gelirlerini düzenlemektedir. Malumlarınız olduğu üzere 24. Maddenin b fıkrası gereği Birliğimiz faaliyet alanındaki ürün, mal ve hizmet satışlarına ilişkin binde üç komisyonları kapsamaktadır.
Birlik Tüzüğümüzün 11 maddesinin 2 bendi komisyonların beyan ve ödemelerini şu şekilde düzenlemiştir.
“Madde 11
(2) Gerçek ve tüzel kişi üyelerin Alt Birlik faaliyet alanı ile ilgili ürün, mal ve hizmet satışlarından binde üç oranında kesilecek komisyon, bir önceki yıl gelirleri üzerinden hesap edilerek, beyan yılı Nisan ayı sonuna kadar SÜSBİR’e bildirilir.
Bildirimler, Alt Birlikçe hazırlanan matbu formlar ile yapılır. Bu formların ilgili mükellefle tam tasdik sözleşme yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu veya muhasebe birimi yetkilisince onaylanması şarttır. Bu hususa uymayan beyannameler kabul edilmeyerek ilgili mevzuat uyarınca yetkili mercilere bildirilir.
Komisyon izleyen yılın Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında üç eşit taksitte ödenir. Zamanında ödenmeyen komisyon tutarları kanuni faizi ile birlikte Alt Birlikçe tahsil olunur.”

Buna göre SÜSBİR binde üç komisyon beyanlarınızı Nisan ayı içinde ekteki forma uygun olarak SÜSBİR’e bildirmenizi ve komisyon ödemelerinizi Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında üç eşit taksitte ödeyebileceğinizi hatırlatırız.

Saygılarımla.

                                                                                                                                                                                                Hatice ÜNAL
                                                                                                                                                                                              Genel Sekreter

Eki: Binde üç komisyon beyan formu