Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

turkish  english

Sayın Üyemiz,

2 Nisan 2020 tarih ve 31087 Sayılı Resmi Gazete’ de “Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme Ve Denetleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’’ yayınlanmıştır.
Değişikliklerin ilgili kısımları aşağıda verilmiştir.

MADDE 1- Yönetmelik’in 4’üncü Maddesinin 1. fıkrasına ( ‘Tanımlar’ kısmına) aşağıdaki bent eklenmiştir.
ö) Teknik personel: Tohum, fidan, fide, süs bitkisi üretici belgesi, doku kültürü ile tohumluk üretici belgesi ve tohumluk bayi belgesi için yapılan başvurularda diploması beyan edilen ziraat mühendisi, orman mühendisi, peyzaj mimarı, ziraat teknisyeni, teknisyen, tekniker, biyolog veya bitki biyoteknolojisi konusunda eğitim almış dört yıllık fakülte mezunu personeli,

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine “ziraat mühendisi,” ibaresinden sonra gelmek üzere “orman mühendisi,” ibaresi eklenmiştir.

Bu değişiklik ile süs bitkisi üretimi yapan firmaların yetkilileri Ziraat Mühendisi, Orman Mühendisi veya Peyzaj Mimarı olabilecektir.


MADDE 26 –

(2) Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen yetki belgeleri, veriliş tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu belgesi, Genel Müdürlükçe veriliş tarihinden itibaren üretici belgesi son geçerlilik tarihine kadar geçerlidir. Süresi bitiminde belgelerini yenilemeyen gerçek veya tüzel kişilerin belgeleri iptal edilir.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında verilen yetki belgeleri üzerindeki “Adı, Soyadı-Unvanı” hanesinin değişmesi durumunda, yeniden tespit yapılarak ve mevcut belge iptal edilerek tekrar belge düzenlenir. Ancak eski gerçek veya tüzel kişiliğin devamı olup T.C. kimlik/vergi kimlik numarası değişmeyerek unvan değişikliği yapan gerçek veya tüzel kişilerin yetki belgeleri üzerindeki “Adı, Soyadı-Unvanı” hanesinin değişmesi durumunda, tespit yapılarak mevcut belge iptal edilmeden yalnızca değişikliği istenen kısım üzerinde düzeltme yapılır.

(4) Bu Yönetmelik kapsamında verilen yetki belgeleri üzerindeki “Yetkilendirilen Bitki Grubu” ve/veya aynı il sınırı içinde “Adres” hanesinin değişmesi durumunda, tespit yapılarak mevcut belge iptal edilmeden yalnızca değişikliği istenen kısım üzerinde düzeltme yapılır.

(5) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşunun “Adı, Soyadı-Unvanı” ve/veya “Yetkilendirilen Bitki Grubu” hanesinin değişmesi durumunda kuruluş sahiplerine; resmi olarak kayıtlı olduğu ilin il müdürlüğünden aldığı üretici belgeleri ve ilgili alt birliğe ait güncel üyelik belgeleriyle birlikte Genel Müdürlüğe müracaat etmeleri halinde yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu belgesi verilir.

Yönetmelikte yapılan diğer değişikliklere linkten ulaşabilirsiniz.

Saygılarımla.


                                                                                                                                                                             Hatice Ünal

                                                                                                                                                                         Genel Sekreter