Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

turkish  english

Duyurular

Sayın Üyemiz;

Birliğimizin PTT Kargo ile anlaşması yenilenmiştir. Ekte belirlenen fiyatlardan üyelerimiz de faydalanacaktır.

Üyelerimizin bu hizmetten yararlanabilmesi için SÜSBİR Üyelik Belgesi ile kendilerine en yakın PTT Şubesine başvuru yaparak müşteri numarası almaları gerekmektedir.

Başvuru esnasında yaşanabilecek aksaklıklar için PTT Ankara Bölge Müdürlüğü Pazarlama Şubesi Ramazan YILMAZ ile iletişime geçebilirsiniz.
Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımla.

Ramazan YILMAZ

İletişim
0312 307 50 81/84 

 

kargofiyat

Sayın Üyemiz,

2 Nisan 2020 tarih ve 31087 Sayılı Resmi Gazete’ de “COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi’’ hakkında Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayınlanmıştır.

Bu Genelge ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen ihalelere istinaden imzalanan sözleşmelerde, COVID-19 Salgını nedeniyle sözleşme konusu işin yerine getirilememesi ve yüklenicinin bu durumu belgelendirerek sözleşme tarafı olan idareye bildirmesiyle söz konusu sözleşme feshedilebilecek veya süre uzatımı verilebilecektir.

Genelgeye linkten ulaşabilirsiniz.

Saygılarımla.


                                                                                                     Hatice Ünal
                                                                                                    Genel Sekreter

Sayın Üyemiz,

2 Nisan 2020 tarih ve 31087 Sayılı Resmi Gazete’ de “Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme Ve Denetleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’’ yayınlanmıştır.
Değişikliklerin ilgili kısımları aşağıda verilmiştir.

MADDE 1- Yönetmelik’in 4’üncü Maddesinin 1. fıkrasına ( ‘Tanımlar’ kısmına) aşağıdaki bent eklenmiştir.
ö) Teknik personel: Tohum, fidan, fide, süs bitkisi üretici belgesi, doku kültürü ile tohumluk üretici belgesi ve tohumluk bayi belgesi için yapılan başvurularda diploması beyan edilen ziraat mühendisi, orman mühendisi, peyzaj mimarı, ziraat teknisyeni, teknisyen, tekniker, biyolog veya bitki biyoteknolojisi konusunda eğitim almış dört yıllık fakülte mezunu personeli,

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine “ziraat mühendisi,” ibaresinden sonra gelmek üzere “orman mühendisi,” ibaresi eklenmiştir.

Bu değişiklik ile süs bitkisi üretimi yapan firmaların yetkilileri Ziraat Mühendisi, Orman Mühendisi veya Peyzaj Mimarı olabilecektir.


MADDE 26 –

(2) Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen yetki belgeleri, veriliş tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu belgesi, Genel Müdürlükçe veriliş tarihinden itibaren üretici belgesi son geçerlilik tarihine kadar geçerlidir. Süresi bitiminde belgelerini yenilemeyen gerçek veya tüzel kişilerin belgeleri iptal edilir.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında verilen yetki belgeleri üzerindeki “Adı, Soyadı-Unvanı” hanesinin değişmesi durumunda, yeniden tespit yapılarak ve mevcut belge iptal edilerek tekrar belge düzenlenir. Ancak eski gerçek veya tüzel kişiliğin devamı olup T.C. kimlik/vergi kimlik numarası değişmeyerek unvan değişikliği yapan gerçek veya tüzel kişilerin yetki belgeleri üzerindeki “Adı, Soyadı-Unvanı” hanesinin değişmesi durumunda, tespit yapılarak mevcut belge iptal edilmeden yalnızca değişikliği istenen kısım üzerinde düzeltme yapılır.

(4) Bu Yönetmelik kapsamında verilen yetki belgeleri üzerindeki “Yetkilendirilen Bitki Grubu” ve/veya aynı il sınırı içinde “Adres” hanesinin değişmesi durumunda, tespit yapılarak mevcut belge iptal edilmeden yalnızca değişikliği istenen kısım üzerinde düzeltme yapılır.

(5) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşunun “Adı, Soyadı-Unvanı” ve/veya “Yetkilendirilen Bitki Grubu” hanesinin değişmesi durumunda kuruluş sahiplerine; resmi olarak kayıtlı olduğu ilin il müdürlüğünden aldığı üretici belgeleri ve ilgili alt birliğe ait güncel üyelik belgeleriyle birlikte Genel Müdürlüğe müracaat etmeleri halinde yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu belgesi verilir.

Yönetmelikte yapılan diğer değişikliklere linkten ulaşabilirsiniz.

Saygılarımla.


                                                                                                                                                                             Hatice Ünal

                                                                                                                                                                         Genel Sekreter

213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUN MÜCBİR SEBEP HÜKÜMLERİNDEN FAYDALANACAK OLANLAR

Resmi Gazetenin 31078 Mükerrer sayısında yayınlanarak yürürlüğe giren Tebliğ’e göre sektörümüzden Vergi Ödevlerinin ertelenmesinden faydalanacak üyelerimiz; Gelir Vergisi Mükellefi olanlar ile 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı sebebiyle sokağa çıkma yasağı kapsamında olanlar.

Mücbir sebepte olduğu kabul edilen mükelleflerin;
a) 27/4/2020 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 30/4/2020 tarihine kadar verilmesi gereken “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkur tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin 27/7/2020 Pazartesi, bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 27/10/2020 Salı,

b) 27/5/2020 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 1/6/2020 tarihine kadar verilmesi gereken “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkur tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin 27/7/2020 Pazartesi, bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 27/11/2020 Cuma,

c) 26/6/2020 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 30/6/2020 tarihine kadar verilmesi gereken “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkur tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin 27/7/2020 Pazartesi, bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 28/12/2020 Pazartesi, günü sonuna kadar uzatılması uygun bulunmuştur.

65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar için ise;

a) Mücbir sebep dönemine ilişkin verilemeyen beyanname/bildirimlerin verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son gününün, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 inci günün sonuna kadar uzatılması uygun bulunmuştur.
b) 65 yaş ve üstünde olunması nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması, vergi dairelerince yapılacak tespitlere istinaden resen gerçekleştirilecek olup bu kapsamdaki süre uzatımına ilişkin herhangi bir başvuru alınmayacaktır.
c) Kronik rahatsızlık nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması için bu rahatsızlığın sağlık kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle ispat ve tevsik edilmesi şarttır. Bu kapsamdaki süre uzatımı işlemi, mükellefin kronik rahatsızlığı bulunduğuna dair beyanını içeren İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden vereceği yazılı başvurusuna istinaden yapılacak olup sağlık kuruluşundan alınan belgelerin sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 30 gün içerisinde bağlı olunan vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir.

Resmi gazete linki için tıklayınız.

Saygılarımızla.

 
 
  I.KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANMAK İÇİN:
1- Haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltan veya işyerinde faaliyeti tamamen veya kısmen geçici olarak durduran işveren, durumu derhal gerekçeleri ile birlikte Türkiye İş Kurumuna bir yazı ile bildirmesi gerekir.
2- İşyerinde üç ayı aşmamak üzere kısa çalışma yapılabilir.
3-İşyerinde geçici olarak en az dört hafta işin durması veya kısa çalışma hallerinde işçilere çalıştırılmadıkları süre için işsizlik sigortasından kısa çalışma ödeneği ödenir.
4- İşçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için, hizmet akdinin feshi hariç işsizlik sigortası hak etme koşullarını yerine getirmesi gerekir.

II. İŞÇİNİN KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI:
1- İşverenin kısa çalışma talebinin Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlınca uygun bulunması,
2- Kısa Çalışma Ödeneği Başvurularında kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlar, İşçinin son üç yıl çalışma gün sayısı 450 olarak uygulanacak.
3- Kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması, gerekmektedir.
  
III- KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN MİKTARI VE ÖDENMESİ:
Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60’ıdır.
Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir.

IV- İŞSİZLİK ÖDENEĞİ İLE İLGİLİ DİĞER UYGULAMALAR:
1- İşçinin kısa çalışma ödeneği aldığı süre için 5510 sayılı Kanun gereği ödenecek sigorta primi, İşsizlik Sigortası Fonu tarafından SGK'ya ödenecektir.
2- Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçi, işsizlik sigortasından yararlanmak için 4447 sayılı Kanunda öngörülen koşullar gerçekleşmeden işsiz kalırsa, kısa çalışma ödeneği aldığı süre düşüldükten sonra, daha önce hak ettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya kadar işsizlik ödeneğinden yararlanacaktır.
3- İşveren hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden, işçinin kusurundan kaynaklanan fazla ödemeler ise yasal faizi ile birlikte işçiden tahsil edilecektir.

Saygılarımızla.