Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

turkish  english

Duyurular

Sayı :2018/6                                                                   

03/01/2018 

Konu : İthalat Denetimi Tebliğ 

  

       

Sayın Üyemiz; 

 

30 Aralık 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2018/5)” gereğince;  insan sağlığı ve güvenliği ile hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kontrolüne tâbi eklerdeki listelerde belirtilen ürünlerin ithalatına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. 

 

Tebliğ’de; 

 

1) Süs bitkilerinin yer aldığı Ek-3 ve Ek-7 ‘de belirtilen ürünlerin ithalatında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca Ek-9’da yer alan Uygunluk Yazısı düzenlenir. 

2)Uygunluk Yazısı Ek-3 ve Ek-7’de belirtilen ürünler için ithalatçıya iletilir. 

3)Ek- 3 ‘te yer alan ürünlerin ithalatında Uygunluk Yazısı düzenlenmesi için ithalattan önce Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca onaylanan Kontrol Belgesi aranır. 

4) Kontrol Belgesi alınması için Ek-8’de yer alan Kontrol Belgesi formu, fatura veya proforma fatura ile ürünün özelliğine göre Kontrol Belgesi formunda belirtilen ilgili mevzuat uyarınca istenen diğer belgelerle birlikte ithalattan önce Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına başvurulur. 

5) Kontrol Belgesi, e-belge sistemi üzerinde e-belge olarak da düzenlenebilir. 

6)Kontrol Belgesi geçerlilik süresi Ek-3’te yer alan ürünler için 6 aydır. 

7) Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesine bağlanmış veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş ürünlerin ithali, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kırk beş gün süreyle yürürlükten kaldırılan Tebliğe tâbidir. 

 

maddeleri yer almaktadır. 01/01/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren söz konusu tebliğ ve eki yazımız ekinde üyelerimizin bilgilerine sunulmuştur. 

 

Saygılarımla.   

 

Ek: İlgili eklere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.      

Sayı: 2018/5                                                                        

Tarih: 03/01/2018 

Konu: Doğal Çiçek Soğanları 2018 Yılı Tebliğ Hk.

 

 Sayın Üyemiz;

“Doğal Çiçek Soğanlarının 2018 Yılı İhracat Listesi Hakkındaki Tebliğ(Tebliğ No:2017/49)”, 30 Aralık 2017 tarih ve 30286 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ ile 2018 yılı içinde doğadan toplanarak ihracatı yasak olan çiçek soğanlarının familyaları, cinsleri ve türleri; doğa ve üretim olarak kotayla sınırlandırılan çiçek soğanlarının familyaları, cinsleri ve türleri, ihracat miktarları ve çevre ölçüleri ile ihracatı üretimden serbest olan çiçek soğanlarının familyaları, cinsleri ve türleri belirlenmiştir.

01/01/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu tebliğ ve eki yazımız ekinde üyelerimizin bilgilerine sunulmuştur.Eki;
-Doğal Çiçek Soğanlarının 2018 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ,
-Doğal Çiçek Soğanlarının 2018 Yılı İhracat Listesi Tablosu

 

SÜSBİR’ in oluşturduğu teknik komite tarafından hazırlanarak TSE’ye sunulan Süs Bitkileri Kalite Standartları’nın bir bölümü olan İsimlendirme, Biçim, kodlandırma ve Ölçülendirme, Terimler ve tanımlar standartları TSE tarafından Türk Standardı olarak çıkartılmıştır.

Süs bitkileri sektöründe kalitenin artmasına ve ürünlerde standardın oluşmasına temel olacak bu üç standardı aşağıda belirtilen TSE Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı’ndan satın alabilirsiniz.

Standart Kodları:

1) TS 13796 - Süs Bitkileri – İsimlendirme

2)TS 13797- Süs Bitkileri- Fide ve fidanlar – Biçim, kodlandırma ve ölçülendirme

3)TS 13798 – Süs Bitkileri –Üretim- Terimler ve tanımlar

Standartlar İçin:

Tel: 0312 416 68 30

Web:www.tse.org.tr

E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sayı :2017/ 1445                                                    

28/11/2017


Konu : Hazine Taşınmazlarının Kiralanması Hk.

 

 

Sayın Üyemiz;

Birliğimizin yoğun girişimleri sonucunda; 24 Kasım 2017 tarihinde Resmi Gazete’de  Hazine taşınmazlarının tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri yetiştirmek amacıyla kiraya verilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen “Milli Emlak Genel Tebliğ, Sıra No:379” yayınlanmıştır.

Tebliğ kapsamında,

a) Hazine taşınmazları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenen ve tebliğ ekinde yer alan tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkilerinin üretimi yapılmak üzere hak sahiplerine kiraya verilebilir.

b) Hazine taşınmazları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il veya ilçe müdürlükleri tarafından uygun görülen süs bitkileri ile tebliğ ekinde yer alan tıbbi ve aromatik bitkilerde, çok yıllık bitkiler için on yıla, tek yıllık bitkiler için beş yıla kadar kiraya verilebilir. Kira süresi sonunda kiracının talep etmesi halinde, uygunluk raporu ile yeniden bedel belirlenir ve yükümlülüklerini yerine getiren eski kiracısına yeniden kiraya verilebilir.

c) İlk yıl tahmini kira bedeli, taşınmazın rayiç bedelinin binde biridir.

d) Aynı ilçe sınırları içerisinde, tıbbi ve aromatik bitkiler için en fazla 1.000.000 m2’ye kadar, süs bitkileri için en fazla 2.000.000 m2’ye kadar, Hazine taşınmazı kiraya verilebilir.

e) Kiraya verilebilecek Hazine taşınmazları, re’sen veya gerçek/tüzel kişilerin talebi üzerine, illerde defterdarlık (millî emlak dairesi başkanlığı veya millî emlak müdürlüğü) ve ilçelerde millî emlak müdürlüğü yoksa mal müdürlüğü tarafından belirlenir.

f) Belirlenen taşınmazlar illerde defterdarlık (millî emlak dairesi başkanlığı veya millî emlak müdürlüğü) ve ilçelerde millî emlak müdürlüğü tarafından 30 gün süreyle ilan edilir.

g) İlan edilen Hazine taşınmazları üzerinde tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri yetiştirmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler, Ön Başvuru Formuna uygun olarak doldurdukları başvuru formu ve ekleriyle birlikte, ilan süresi içerisinde illerde defterdarlık (millî emlak dairesi başkanlığı veya millî emlak müdürlüğü) ve ilçelerde millî emlak müdürlüğüne başvurur.

h) Değerlendirme sürecinden sonra taşınmaz, hak sahibine ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca pazarlık usulüyle ihale edilir ve kira sözleşmesi düzenlenir.

i) Tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri yetiştirilmesi amacıyla kiraya verilen taşınmazlar kiralama amacı dışında kullanılamaz, üzerlerinde hiçbir şekilde sabit yapı ve tesis inşa edilemez. Ancak kiracı tarafından talep edilmesi halinde üretim için zorunlu olan, kiralama amacına matuf takılıp sökülebilir malzemelerle geçici nitelikte tesis, depo vb. yapılar, kontrol ekibinin uygun görüşü ve illerde defterdarlık (millî emlak dairesi başkanlığı veya millî emlak müdürlüğü) ve ilçelerde millî emlak müdürlüğü izni ile yapılabilir. Bu şekilde izin verilen yapılar, sözleşme bitiminde kiracı tarafından kaldırılır ve tahliye edilir.

SÜSBİR; süs bitkisi üretimi amacıyla bölgenizde belirlediğiniz hazine arazilerinin Birliğe bildirilmesi halinde, belirlenen arazilerin üyelerimize kiralanması ve sürecin işlemesi konusunda gerekli girişimlerde bulanacaktır.

Ayrıntılı bilgiye yazımız ekinde verdiğimiz Tebliğ’den ulaşabilirsiniz.


Saygılarımla.


                                                                                                          
Eki:


1-379 Nolu Milli Emlak Genel Tebliği 

2-1-379 Nolu Milli Emlak Genel Tebliği ekleri

 

Bildiğiniz üzere sektörümüz 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu ve Alt mevzuatıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmekte ve denetlenmektedir. Ancak, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 16 Temmuz 2016 tarihinde yayınlanan “Orman Bitkisi Tohumlukları Piyasasında Yetkilendirme, Denetleme ve Orman Bitki Pasaportu Yönetmeliği”’ sektörde hangi Bakanlığın denetleme yetkilendirme yapacağına dair endişelere yol açmaktadır.  Orman Genel Müdürlüğünün bildirdiğine göre Orman Bitkisi Tohumlukları Piyasasında Yetkilendirme, Denetleme ve Orman Bitki Pasaportu Yönetmeliği’nin uygulaması Şubat 2018’de başlayacaktır.