Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

turkish  english

Duyurular

Sayı :2017/ 1445                                                    

28/11/2017


Konu : Hazine Taşınmazlarının Kiralanması Hk.

 

 

Sayın Üyemiz;

Birliğimizin yoğun girişimleri sonucunda; 24 Kasım 2017 tarihinde Resmi Gazete’de  Hazine taşınmazlarının tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri yetiştirmek amacıyla kiraya verilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen “Milli Emlak Genel Tebliğ, Sıra No:379” yayınlanmıştır.

Tebliğ kapsamında,

a) Hazine taşınmazları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenen ve tebliğ ekinde yer alan tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkilerinin üretimi yapılmak üzere hak sahiplerine kiraya verilebilir.

b) Hazine taşınmazları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il veya ilçe müdürlükleri tarafından uygun görülen süs bitkileri ile tebliğ ekinde yer alan tıbbi ve aromatik bitkilerde, çok yıllık bitkiler için on yıla, tek yıllık bitkiler için beş yıla kadar kiraya verilebilir. Kira süresi sonunda kiracının talep etmesi halinde, uygunluk raporu ile yeniden bedel belirlenir ve yükümlülüklerini yerine getiren eski kiracısına yeniden kiraya verilebilir.

c) İlk yıl tahmini kira bedeli, taşınmazın rayiç bedelinin binde biridir.

d) Aynı ilçe sınırları içerisinde, tıbbi ve aromatik bitkiler için en fazla 1.000.000 m2’ye kadar, süs bitkileri için en fazla 2.000.000 m2’ye kadar, Hazine taşınmazı kiraya verilebilir.

e) Kiraya verilebilecek Hazine taşınmazları, re’sen veya gerçek/tüzel kişilerin talebi üzerine, illerde defterdarlık (millî emlak dairesi başkanlığı veya millî emlak müdürlüğü) ve ilçelerde millî emlak müdürlüğü yoksa mal müdürlüğü tarafından belirlenir.

f) Belirlenen taşınmazlar illerde defterdarlık (millî emlak dairesi başkanlığı veya millî emlak müdürlüğü) ve ilçelerde millî emlak müdürlüğü tarafından 30 gün süreyle ilan edilir.

g) İlan edilen Hazine taşınmazları üzerinde tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri yetiştirmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler, Ön Başvuru Formuna uygun olarak doldurdukları başvuru formu ve ekleriyle birlikte, ilan süresi içerisinde illerde defterdarlık (millî emlak dairesi başkanlığı veya millî emlak müdürlüğü) ve ilçelerde millî emlak müdürlüğüne başvurur.

h) Değerlendirme sürecinden sonra taşınmaz, hak sahibine ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca pazarlık usulüyle ihale edilir ve kira sözleşmesi düzenlenir.

i) Tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri yetiştirilmesi amacıyla kiraya verilen taşınmazlar kiralama amacı dışında kullanılamaz, üzerlerinde hiçbir şekilde sabit yapı ve tesis inşa edilemez. Ancak kiracı tarafından talep edilmesi halinde üretim için zorunlu olan, kiralama amacına matuf takılıp sökülebilir malzemelerle geçici nitelikte tesis, depo vb. yapılar, kontrol ekibinin uygun görüşü ve illerde defterdarlık (millî emlak dairesi başkanlığı veya millî emlak müdürlüğü) ve ilçelerde millî emlak müdürlüğü izni ile yapılabilir. Bu şekilde izin verilen yapılar, sözleşme bitiminde kiracı tarafından kaldırılır ve tahliye edilir.

SÜSBİR; süs bitkisi üretimi amacıyla bölgenizde belirlediğiniz hazine arazilerinin Birliğe bildirilmesi halinde, belirlenen arazilerin üyelerimize kiralanması ve sürecin işlemesi konusunda gerekli girişimlerde bulanacaktır.

Ayrıntılı bilgiye yazımız ekinde verdiğimiz Tebliğ’den ulaşabilirsiniz.


Saygılarımla.


                                                                                                          
Eki:


1-379 Nolu Milli Emlak Genel Tebliği 

2-1-379 Nolu Milli Emlak Genel Tebliği ekleri

 

Bildiğiniz üzere sektörümüz 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu ve Alt mevzuatıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmekte ve denetlenmektedir. Ancak, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 16 Temmuz 2016 tarihinde yayınlanan “Orman Bitkisi Tohumlukları Piyasasında Yetkilendirme, Denetleme ve Orman Bitki Pasaportu Yönetmeliği”’ sektörde hangi Bakanlığın denetleme yetkilendirme yapacağına dair endişelere yol açmaktadır.  Orman Genel Müdürlüğünün bildirdiğine göre Orman Bitkisi Tohumlukları Piyasasında Yetkilendirme, Denetleme ve Orman Bitki Pasaportu Yönetmeliği’nin uygulaması Şubat 2018’de başlayacaktır.

Daha önce duyurusunu yaptığımız “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ (Tebliğ No:2017/22)”de bazı değişiklikler yapan Tebliğ (Tebliğ No:2017/46), 11/11/2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Tebliğ ile yapılan değişikliklerde özellikle dikkat çeken hususlar şunlardır.

17 Eylül 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan “Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair 2017/39 No’lu Tebliğ” gereğince; 2017 üretim yılında ÇKS’ye kayıtlı ve tarımsal faaliyet yapılan alan toplamı beş dekar veya altında olan çay ve fındık ürünleri hariç, açıkta ve/veya örtüaltı ünitelerinde meyve, sebze, süs bitkisi ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapan gerçek ve tüzel kişilere 100 TL/da küçük aile işletmesi desteği ödemesi yapılacaktır.

“2018 Yılında Sulama Birliklerince İşletilen Sulama Tesislerinde Uygulanacak Su Kullanım Hizmet Bedeli Tarifelerine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması, Bakanlar Kurulu’nca kararlaştırılmış olup, 26 Eylül 2017 tarihli ve 30192 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.