Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

turkish  english

Duyurular

 
 
  I.KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANMAK İÇİN:
1- Haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltan veya işyerinde faaliyeti tamamen veya kısmen geçici olarak durduran işveren, durumu derhal gerekçeleri ile birlikte Türkiye İş Kurumuna bir yazı ile bildirmesi gerekir.
2- İşyerinde üç ayı aşmamak üzere kısa çalışma yapılabilir.
3-İşyerinde geçici olarak en az dört hafta işin durması veya kısa çalışma hallerinde işçilere çalıştırılmadıkları süre için işsizlik sigortasından kısa çalışma ödeneği ödenir.
4- İşçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için, hizmet akdinin feshi hariç işsizlik sigortası hak etme koşullarını yerine getirmesi gerekir.

II. İŞÇİNİN KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI:
1- İşverenin kısa çalışma talebinin Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlınca uygun bulunması,
2- Kısa Çalışma Ödeneği Başvurularında kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlar, İşçinin son üç yıl çalışma gün sayısı 450 olarak uygulanacak.
3- Kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması, gerekmektedir.
  
III- KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN MİKTARI VE ÖDENMESİ:
Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60’ıdır.
Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir.

IV- İŞSİZLİK ÖDENEĞİ İLE İLGİLİ DİĞER UYGULAMALAR:
1- İşçinin kısa çalışma ödeneği aldığı süre için 5510 sayılı Kanun gereği ödenecek sigorta primi, İşsizlik Sigortası Fonu tarafından SGK'ya ödenecektir.
2- Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçi, işsizlik sigortasından yararlanmak için 4447 sayılı Kanunda öngörülen koşullar gerçekleşmeden işsiz kalırsa, kısa çalışma ödeneği aldığı süre düşüldükten sonra, daha önce hak ettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya kadar işsizlik ödeneğinden yararlanacaktır.
3- İşveren hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden, işçinin kusurundan kaynaklanan fazla ödemeler ise yasal faizi ile birlikte işçiden tahsil edilecektir.

Saygılarımızla.

 
     
   

Sayın Üyemiz,

T.C Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince “Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliğ’’ (2020/4)” 25 Mart 2020 tarih ve 31079 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Tebliğ, 3 Ocak 2020 tarihinde yayınlanan resmi gazetede yer alan ‘’T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı’’na istinaden çıkarılmıştır.

Tebliğ, 01.01.2020 ve 31.12.2022 tarihlerini kapsayacaktır.

Ocak ayında siz üyelerimizle paylaştığımız üzere SÜSBİR’in Bakanlık ve Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü ile yaptığı görüşmelerin sonucu olarak, sektörümüzün kullanabildiği 1. Derecede önemli kredi konusu olan süs bitkisi üretimi kredisinin üst limiti geçtiğimiz yıla göre %100 oranda artmış ve kredi üst limiti 10.000.000 TL olmuştu.
Sektörümüzün kullanabileceği kredi kriterleri aşağıda sunulmuştur;

Süs bitkisi üretimi
MADDE 17 – (1) Üreticilere, örtüaltı üretimi dahil olmak üzere süs bitkilerinin üretimi konusunda işletme ve yatırım kredisi kullandırılır. Karar kapsamında faiz indirimli kredi kullanabilmeleri için;
a) Yurt içinde süs bitkisi (dış mekân, iç mekân, kesme çiçek ve soğanlı yumrulu bitkiler, doğal çim bitkisi ve doğal rulo çim) ve süs bitkisi çoğaltım materyali (fidan, fide, çelik, soğan, yumru, doku kültürü, tohum ve benzeri) elde etmek amacıyla üretim yapan özel sektör yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu olması ve/veya sözleşmeli üretim yapması,
b) Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği esaslarına göre süs bitkisi üretici belgesine ve süs bitkileri üretim işletmesi kapasite raporuna sahip olması,
gerekir.

Stratejik bitkisel üretim
MADDE 18 – (1) Üreticilerin stratejik bitkisel üretim konusunda Karar kapsamında faiz indirimli kredi kullanabilmeleri için; aspir, yağlık ayçiçeği, yağlık mısır, kolza, soya, susam, yağlık zeytin ve tıbbi aromatik bitkilerden “kekik, yağlık gül, yağlık lavanta, oğulotu, zencefil, sahlep, biberiye, adaçayı, sığla yağı, sumak, keçi boynuzu, defne, fesleğen, likapa, ıhlamur, safran ve jojoba” üretimini yapıyor/yapacak olması gerekir.
(2) Mevcut fındık ve çay bahçelerinin yenilenmesi ve gençleştirilmesi ile ilgili harcamalar bu kapsamda kredilendirilir.
(3) Bu kapsamda yalnızca mevcut fındık ve çay bahçelerinin yenilenmesi ve gençleştirilmesi amacıyla yatırım kredisi kullandırılabilir. Diğer konularda bu başlıkta yalnızca işletme kredisi kullandırılabilir.
Geleneksel (yaygın) bitkisel üretim
MADDE 20 – (1) Karar kapsamında bitkisel üretim konu başlığı altında belirtilmeyen bitkisel üretim konularında faaliyette bulunan üreticiler ile Kararda belirtilen bitkisel üretim konularında yer almakla birlikte, bu Tebliğde belirtilen kapasitelere ve/veya kriterlere uymayan koşullarda üretim yapan, Bakanlığın ilgili kayıt sistemlerine kayıtlı üreticilerin faiz indirimli kredi talepleri bu başlık altında değerlendirilir.
Kontrollü örtüaltı tarımı
MADDE 14 – (1) Yatırım kredileri ile ilgili olarak; kontrollü örtüaltı üretme koşullarına sahip en az on dekar büyüklüğündeki seralarda Örtüaltı Kayıt Sistemi Yönetmeliğine uygun olarak örtüaltı yetiştiriciliği yaptığı il/ilçe müdürlüğünce tespit edilerek Örtüaltı Kayıt Sisteminde (ÖKS) kayıt altına alınan işletmeler ile kontrollü örtüaltı üretme koşullarına sahip en az on dekar büyüklüğünde sera kuracak, sera modernizasyonu yapacak ya da mevcut serasının ölçeğini asgari on dekar ve üzerine çıkaracak üreticilerin il/ilçe müdürlüklerince onaylanan projeleri çerçevesindeki kredi talepleri Karar kapsamında değerlendirilir.
(2) Yeni kurulacak işletmelerin başvuruları ve özlük bilgileri ile işletmeye ait yapısal bilgiler, projenin tamamlanmasının ardından, başvuru sahibinin ilave beyanı aranmaksızın il/ilçe müdürlüğü tarafından Örtüaltı Kayıt Sistemine kaydedilir. Üretim ile ilgili bilgilerin kaydında üreticinin beyanı aranır.
(3) İşletme kredileri ile ilgili olarak; kontrollü örtüaltı üretme koşullarına sahip en az on dekar büyüklüğündeki seralarda Örtüaltı Kayıt Sistemi Yönetmeliğine uygun olarak örtüaltı yetiştiriciliği yaptığı Bakanlıkça tespit edilerek Örtüaltı Kayıt Sisteminde (ÖKS) kayıt altına alınan işletmelerin işletme kredisi talepleri Karar kapsamında değerlendirilir.
(4) Örtüaltında yapılan süs bitkisi üretimi ile ilgili işletme ve yatırım kredileri bu Tebliğin 17 nci maddesi hükümlerince değerlendirilir.
(5) Örtüaltında yapılan muz yetiştiriciliği ile ilgili işletme ve yatırım kredileri bu Tebliğin 20 nci maddesi hükümlerince değerlendirilir.

Modern basınçlı sulama sistemi yatırımı

MADDE 23 – (1) Üreticilerin, su kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yüzey altı damla (sadece meyve ağaçları ve bağ sulamasında), yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulması ve bu sistemlerin otomasyonuna ilişkin teknolojik sistemler (akıllı sulama sistemleri, akıllı otomasyon sistemleri ve benzeri sistemler) ile hareketli sulama makineleri (dairesel hareketli, doğrusal ve tamburlu sistem yağmurlama sulama makineleri vb.) konusundaki kredi talepleri Karar kapsamında değerlendirilir.
(2) Modern basınçlı sulama sistemi kullanan/kullanacak üreticilerin elektrik temini, derin kuyu açılması, derin kuyu teçhizatı ve suyun kaynağından tarlaya taşınmasına ilişkin kredi talepleri, modern basınçlı sulama içerisinde değerlendirilir.
(3) Modern basınçlı sulama sistemlerini kullanmayan üreticilerin tarımsal sulama/derin kuyu/suyun tarlaya taşınmasına yönelik kredi talepleri (çeltik üretimi hariç) bu Tebliğ kapsamında değerlendirilmez.
(4) Modern basınçlı sulama sistemlerinde kullanılmak üzere, 16/12/1960 tarihli ve 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun esaslarına göre su temini maksadıyla kazılar ve kuyular açılmasına yönelik yatırım kredisi, 167 sayılı Kanun hükümlerine göre arama belgesi alınan kazılar ve kuyular için kullandırılır.
(5) Proje kredi talebi uygun bulunan her başvuru için, üretici iki adet Ek-1’de yer alan Basınçlı Sulama Sistemi Bilgi Formu düzenleyerek, Banka veya TKK’ya ibraz eder. Formun bir adedi Banka veya TKK tarafından uygulamanın yapıldığı il müdürlüğüne gönderilir.
(6) Kredi talep konusu olan ve Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ (Tebliğ No: 2000/37) esaslarına göre zirai kredilendirme belgesi olan sulama ekipmanları için yatırım kredisi kullandırılabilir.
(7) Üreticilerin modern basınçlı sulama konusunda Karar kapsamında faiz indirimli kredi kullanabilmeleri için;
a) Üreticiye ait güncel Çiftçi Kayıt Sistemi belgesini,
b) Ek-2’de yer alan Sulama Projesi Dispozisyonuna uygun olarak, 18/12/1991 tarihli ve 91/2526 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük hükümlerine göre yetkili ziraat mühendisleri tarafından hazırlanmış, Bakanlık il/ilçe müdürlüklerince onaylanmış basınçlı sulama projesini,
c) Su kaynağı çeşidi yer üstü su kaynağı olan başvurular için ilgili kurumdan (DSİ) alınacak su kullanım izin/tahsis belgesi, yeraltı suyu kullanımlarında kuyu ruhsatını,
ç) Sulama sisteminin elektrik kullanımını gerektirmesi durumunda ilgili elektrik idaresinden abonelik yapıldığına dair belgeyi,

sunması gerekir.

Başvuru
MADDE 35 – (1) Karar kapsamındaki yatırım ve işletme kredisi başvuruları, ilgisine göre Bankaya veya TKK’ya yapılır. Başvurular Banka ve TKK’nın kendi usul, esas ve mevzuatları dahilinde değerlendirilir ve uygun bulunanlara kredi kullandırılır.
(2) Tebliğde belirtilen üretim konularından, Bakanlıkça bir kayıt sistemiyle takip ve kontrol edilen konularda faaliyet gösteren/gösterecek üreticilerin, Bakanlığın ilgili kayıt sistemine kayıtlı olması zorunludur.
(3) Mevcut işletmelerin satın alınmasında; tesisin en az kredi geri dönüşü tamamlanıncaya kadar amacı dışında kullanılmayacağına dair noterden ve/veya Banka/TKK mevzuatında belirtilen taahhütname ile başvurulur. İşletmenin krediye başvuru tarihinden önce satın alınması halinde ise işletmenin satın alındığını gösteren belge de başvuru sırasında verilir.

                                                                                                                                       Saygılarımla.

                                                                                                                                       Hatice ÜNAL
                                                                                                                                     Genel Sekreter

Tebliğ için tıklayınız 

Sayın Üyemiz,

Ukrayna Çiçekçiler Birliği tarafından düzenlenen ‘Flower Expo Ukraine’ 14. Uluslararası Çiçekçilik, Bahçıvanlık, Peyzaj İhtisas Fuarı bu yıl 8-10 Nisan 2020 tarihleri arasında Kiev/Ukrayna’da yapılacaktır.


7 ülkeden yaklaşık 100 katılımcının yer aldığı, 2019 yılında 9.000 kişinin ziyaret ettiği fuara stant katılım ücretleri aşağıda verilmiştir.
Katılımcı olarak yer almak isteyen üyelerimiz ekteki formu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.adresine gönderebilirler.
Ayrıntılar için Hryhorii Boiko ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) ile Türkçe olarak iletişime geçebilirsiniz.
Saygılarımızla.

Stant Fiyatları
Yalnızca Stant : min 12 m2 için m2 fiyatı 175 Euro’dur.
Stant + Ekipmanlar: min 12 m2 için m2 fiyatı 225 Euro’dur

 

Ekleri: 

Application form Flower Expo Ukraine 2020

Flower Expo Ukraine 2020 Floor Plan

Flower Expo Ukraine 2020 Brochure

Sayın Üyemiz;

SÜSBİR, sektörümüzün en önemli sorunlarından birisi olan nitelikli ara eleman sorunun çözümü konusunda meslek liseleriyle staj ve başarılı öğrencilere iş garantisi konusunda protokoller yapmıştır.

Yalova TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile de böyle bir protokol imzalanmıştır. Bu protokole istinaden 2020-2021 eğitim- öğretim döneminde (Eylül 2020- Haziran 2021) 30 öğrencinin, haftada üç iş günü üyelerimizin iş yerlerinde staj (beceri eğitimi) yapması talep edilmektedir.

Sektörümüzdeki nitelikli ara eleman boşluğunun doldurulmasında staj programlarında siz üyelerimizin bu öğrencilere kazandıracağı saha deneyimleri okullardaki eğitim kadar önemlidir.

Bu öğrencilerin nitelikli birer ara eleman olarak yetişmesinde okullar kadar sorumlu olduğumuzu düşünerek, 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde stajyer öğrenci almak isteyen üyelerimizin, taleplerini 15 Mart 2020’ ye kadar SÜSBİR bildirmeleri gerekmektedir.

Saygılarımla.

Sayın Üyemiz;

Çağlayan Tarım Ürünleri Ltd.Şti. ile yaptığımız protokol gereği, SÜSBİR üyelerinin Çağlayan Tarım Ltd.Şti. labratuvarında yaptıracağı;

- Toprak Analizleri: Bünye analizi, kireç analizi, organik madde analizi, pH (su ile doygun toprakta), Elektriksel iletkenlik analizi, su ile doygunluk analizi, yarayışlı fosfor ve potasyum analizi, değişebilir kalsiyum ve magnezyum analizi, alınabilir mikro elementler (Fe,Ccu, Zn, Mn)
- Sulama Suyu analizleri: Ph, Elektriksel iletkenlik, sodyum, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Klor, Sülfat, toplam sertlik tayini, sodyum absorbsiyon oranı (SAR), toplam alkalinite analizleri,
- Bitki Analizleri; yaş yama metodu ile toplam potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir, bakır, çinko, ve mangan analizleri,
ücretsizdir.

Çağlayan Tarım Ürünleri Ltd. Şti. Laboratuvarındaki bu hizmetlerden ücretsiz faydalanmak için SÜSBİR üyelik belgesini ibraz etmeniz yeterlidir.
Üyelerimize duyurulur.
Saygılarımla.