Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

turkish  english

loading...

medya ilani

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKKINDABİLGİLENDİRME FORMU
Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hususunda Süs Bitkileri Alt Birliği olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla Kanunun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.
KVKK uyarınca, Süs Bitkileri Alt Birliği olarak, "Veri Sorumlusu" sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıdaki KVKK ile belirlenmiş sınırlar çerçevesinde yine KVKK'da belirtilen durumlar için işlenebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. Kişilere açıklanabilecek/devredilebilecek, kaydedilebilecek, güncellenebilecek, saklanabilecek ve sınıflandırılabilecektir.
5553 sayılı Tohumculuk Kanununun bir Alt Birlik olarak SÜSBİR’e tahmil ettiği hizmetleri sizlere daha iyi sunmak ve bu amaçla sizlerle bilgilendirme amaçlı iletişimleri gerçekleştirmek, istatistikî bilgi toplamak ve derlemek, Sektörel Ticaret Heyetleri gibi faaliyetlerle, sizlerin ticarî faaliyetlerini geliştirmek amacıyla SÜSBİR tarafından Kanunun çizdiği sınırlar çerçevesinde kullanılabilecektir.
Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
Süs Bitkileri Alt Birliği, zorunlu olarak alması gereken bilgilerin yanında yalnızca, vermeyi hedeflediği en iyi hizmet ve ürünü sağlamak amacı ile gerekli olduğunu düşündüğü kişisel verileri, yasal düzenlemelerin imkân verdiği ölçüde ve Kanuna uygun olarak işlemekte, saklamakta ve aktarmaktadır.
- Yurtiçi ve yurt dışı 3. kişi ve kurumlar ve Birlik içerisinde yapılan raporlama, kredi faaliyetleri,
- Dokümantasyon ve planlama oluşturulması çalışmaları,
- Resmi kurumlardan ve düzenleyici otoritelerden (Tarım ve Orman Bakanlığı, TÜİK, Ticaret Bakanlığı vb.) Talep edilen bilgilere yanıt verme amacıyla hazırlanan dokümanlara ilişkin faaliyetler,
- Resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirmek ve bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak Birliğin tabi olduğu yasal yükümlülükleri ifa etmek,
- İcazet verildiği durumunda ürün ve hizmet tekliflerinin yapılması,
- Bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapısı, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla iletişim kurmak,
- Para transferi faaliyetleri,
- Gereken hallerde yapılan telefon aramaları,
- Tanıtım ve pazarlama,
- Hedef üye tespiti,
- Risk izleme,
- Hesap hareketi araştırması,
- Arşivleme,
- Ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için yapılan çalışmalar,
ve icrası amaçları kapsamında işlenmektedir.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında;
İşbu Sözleşme’nin tarafının gerçek kişi olması halinde Üye, tüzel kişi olması halinde ise Üye’nin yetkilileri, kişisel verilerine ilişkin olarak, KVKK hükümleri uyarınca, 7 Ekim 2016 tarihi itibariyle, Birliğimize başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:
· Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
· Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
· Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Talepleriniz İçin Bizimle İletişime Geçmek İsterseniz;
6698 Sayılı Kanun kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi teşvik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile Süs Bitkileri Alt Birliği’nin Ehlibeyt Mahallesi 1271. Sokak No:21/5 Çankaya/Ankara adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. mail adresine taleplerinizi iletebilirsiniz.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU(Tıklayınız)