Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

turkish  english

Sayın üyemiz,

Tohumculukla ilgili mevcut mevzuatın uygulamalarına ait hususlara açıklık getirmek üzere "Tohumculuk Hizmetleri Uygulama Talimatı, 2016/05" Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tohumculuk Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.

Uygulama talimatında, süs bitkileri ve çoğaltım materyallerinin üretimi, pazarlaması, yetkilendirme ve denetimler ile ithalat ve ihracat uygulamalarına ilişkin olarak aşağıda ilgili başlıklar altında sıralanan hususlar öne çıkmaktadır.

Süs Bitkileri ve Çoğaltım Materyallerinin Üretim ve Pazarlamasına İlişkin

-Süs Bitkileri ve Çoğaltım Materyallerinin Üretimi ve Pazarlamasına İlişkin Talimatın Ek-5/1 ve Ek-5/2 Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri tarafından oluşturulacak ve her yıl Aralık ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe iletilecektir.

-Süs Bitkileri ve Çoğaltım Materyallerinin Üretimi ve Pazarlamasına İlişkin Talimatın Ek-1 formunda yer alan “tür ve çeşit adı (latince)” kısmı çeşit adına ulaşılamadığı durumlarda yalnızca “tür” adı olarak doldurulacaktır.

-Süs Bitkileri Üretici Belgesi düzenlenmesi amaçlı olarak düzenlenen “Süs Bitkileri Üretim İşletmesi Kapasite Raporu” 5 yıl geçerlidir. İşletmeye ait kapasite artırımı veya azaltımı söz konusu olduğunda kapasite raporu yenilenir.

-Süs bitkisi sektöründe faaliyet gösteren üreticiler (pazarlama ve büyütme dahil olmak üzere) ve rulo çim konusunda faaliyet gösteren üreticiler “Süs Bitkileri ve Çoğaltım Materyallerinin Üretimi ve Pazarlamasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında değerlendirilecektir.

-Süs Bitkileri ve Çoğaltım Materyallerinin Üretimi ve Pazarlamasına İlişkin Talimatının Süs Bitkileri Üretim Parseli Oluşturma Beyannamesi formu (Ek-1) “Süs Bitkileri Üretim Beyannamesi“ olarak kullanılacaktır.

-Süs Bitkileri ve Çoğaltım Materyallerinin Üretimi ve Pazarlamasına İlişkin Talimatının Üretim Parseli Vejetasyon Kontrol Formu (Ek 3) formu üretim alanlarının kontrolü için kullanılacaktır.

-Süs Bitkileri ve Çoğaltım Materyallerinin Üretimi ve Pazarlamasına İlişkin Talimatının Üretim Parseli Vejetasyon Kontrol Formunda (Ek 3) yer alan “gözle yapılan muayenede kaliteyi bozan zararlı organizma” kısmında bulguya rastlanması durumunda ilgili kuruma bildirilecektir.

-Süs Bitkileri ve Çoğaltım Materyallerinin Üretimi ve Pazarlamasına İlişkin Talimatının Üretim Parseli Vejetasyon Kontrol Formunda (Ek 3) yer alan “tür kimliği ve saflığı” ilgili firma sorumluluğunda olup, beyan esas alınacaktır.

-Süs Bitkileri ve Çoğaltım Materyallerinin Üretimi ve Pazarlamasına İlişkin Talimatının Satış ve Stok Formu (Ek 4) yer alan bilgiler firmanın sorumluluğunda firma beyanı olarak doldurulacak ve imzalar firma sorumlusu ve firma teknik personeli tarafından atılacaktır.

-Süs Bitkileri ve Çoğaltım Materyallerinin Üretimi ve Pazarlamasına İlişkin Talimatın Ek-5/1 ve Ek-5/2 formlarında yer alan “yerli” ibaresi yurt içinde üretilen ve doğadan temin edilen materyaller için kullanılacaktır.

-Süs Bitkileri ve Çoğaltım Materyallerinin Üretimi ve Pazarlamasına İlişkin Talimat kapsamında firmalar tarafından verilecek olan beyannameler ilgili İl Müdürlüğünün uygun görmesi durumunda İlçe Müdürlüklerinde de verilebilecektir. Ancak firmanın ilçeye beyanname vermesi durumunda Bitki Pasaportu ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkındaki Yönetmeliği gereği operatör kaydının yapıldığı ilçeye beyanname verecektir.

Yetkilendirme İle İlgili Uygulamalar

-Süs bitkisi fidesi üreticilerinin fide üretici belgesi müracaatları kabul edilmeyecek, söz konusu başvuru sahiplerinin süs bitkisi üretici belgesi için yapılmış başvuruları kabul edilecektir. Süs Bitkisi Üretici Belgesine sahip olanlar aynı belge ile sebze fidesi üreticiliği yapamazlar. Bu tür taleplerde ayrıca Fide Üretici Belgesi alınması gereklidir.

-Tohum, Fidan, Fide ve Süs Bitkileri Üretici Belgesi ile Tohumluk Bayi Belgesi müracaatlarında istenen bina veya arazilerin kira sözleşmeleri veya tapuları hiçbir şekilde talep edilmeyecek olup başvuru sahibinin yazılı beyanı yeterli görülecektir. Denetim ve tespit işlemlerinde kira sözleşmeleri veya tapulara değil, beyan edilen bina veya arazinin yönetmelik şartlarını karşılayıp karşılamadığına bakılacaktır.

-Aynı il sınırları içinde, en fazla beş işletmede görev yapan teknik personel hakkında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

Çalışan teknik personel, Fidan/Fide/Süs Bitkisi Üreticisi veya Tohumluk Bayisinden herhangi birinde görev yaparken diğerleriyle de sözleşme yapabilir.

Tohumculuk sektöründeki bir firma, birden fazla alanda faaliyet gösteriyor olabilir. Bu durumdaki bir firmanın çalıştırdığı teknik personel, birden fazla alanda görevlendirilmiş ise her alan bir işletme şeklinde değerlendirilmelidir.

Birden fazla yerde çalışan teknik personel; sözleşme yaptığı her işletmeye, hangi işletmelerle sözleşme yaptığını yazılı olarak beyan etmek ve beyanını bu işletmelerde bulundurmak zorundadır

 

Tohum, Fide, Fidan ve Süs Bitkisi Üreticilerinin Denetlenmesi

-Tohum, fidan, fide ve süs bitkisi üreticilerinin denetim zamanları iş yoğunluğuna göre İl Müdürlükleri tarafından belirlenecektir.

-Denetimlerde yetkilendirilen kişi tarafından beyan edilen teknik personelin de hazır bulunması talep edilecektir.

-Denetimlerde üretimler ile ilgili kayıtlar, tesadüfî olarak kontrolör tarafından seçilecek olan en az bir parti üzerinden kontrol edilecektir.

-Seçilen partinin üretimi, kontrolleri, etiketlenmesi ve pazarlanması ile ilgili bütün kayıtlar incelenecektir.

- Süs bitkisi üreticilerinin kontrolünde belge verilirken ibraz edilen kapasite raporunda yer alan bilgilerin geçerli olup olmadığı kontrol edilecektir.

- Tohum üreticilerinin TSÜAB, fidan üreticilerinin FÜAB, fide üreticilerinin FİDEBİRLİK ve süs bitkisi üreticilerinin SÜSBİR ‟e üyeliği ile ilgili belgeler kontrol edilecektir.

İthalat ve İhracat İle İlgili Uygulamalar

-Süs amaçlı meyve fidanı ithalat ön izin başvurularına; fatura/proforma faturada fidanın yaşının, söz konusu türde ekonomik verim verme yaşından daha fazla olduğunun belirtilmesi, fidan miktarının fidanın kullanılacağı peyzaj projesinde belirtilecek miktardan fazla olmaması ve ithal edilecek materyalin peyzaj amaçlı olarak kullanılacağına dair Taahhütname (Ek-10) alınması şartıyla; Süs Bitkileri İthalat Uygulama Genelgesi (2016/3) kapsamında belirtilen 0602 90 46 00 00, 0602 90 47 00 00, 0602 90 48 00 00 (diğerleri) GTİP numarası kullanılarak, Genelge‟nin diğer şartlarını da taşıması kaydıyla ithalat ön izni verilebilir. Proje bazında verilen izinler söz konusu projeye istinaden mükerrer izin alınması önlenmesi amaçlı olarak ithalat ön izin belgesi düzenlendikten sonra ithalat ön izni düzenlemeye yetkili diğer İl Müdürlüklerine ve sertifikasyon kuruluşlarına 15 gün içinde bildirilecektir.

-Süs Bitkileri İthalat Uygulama Genelgesi (2016/3) kapsamında ithalatı yapılan tıbbi ıtri bitkiler için ithalat ön izin düzenlenmesi aşamasında söz konusu tıbbi ıtri bitkilerin süs bitkisi amaçlı olarak kullanılacağına dair taahhütname alınacaktır.

-Süs Bitkileri İthalat Uygulama Genelgesi (2016/3) kapsamında ithalatı yapılan ve 0601 grubunda yer “Cynodon spp.” ve “Dicondra spp.” çim türlerine ait çoğaltım materyalleri süs bitkisi olarak kullanılmak üzere ithalatı yapılabilir. Söz konusu çoğaltım materyallerinin kayıtlı çeşit olma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Bu talimatla birlikte; 2015/05 sayılı Tohumculuk Hizmetleri Uygulama Talimatı yürürlükten kaldırılmıştır.

“Tohumculuk Hizmetleri Uygulama Talimatı, 2016/05”in tamamı yazımız ekinde verilmiştir.

Eki;

- Uygulama Talimatı, 2016/05